ÁSZF

Általános Szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Aurora Silence Kft,    székhely: 1205 Budapest József Attila utca 8, adószám: 27854613-1-43) , mint a www.thaimassageaurora.hu honlap kizárólagos üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. Jelen ÁSZF a www.thaimassageaurora.hu weboldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a fent felsorolt weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
A honlap tartalmával és a tárolt adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató kizárólagos felelősséggel rendelkezik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A fenti weboldalon történő szolgáltatásnyújtást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza.

Definíciók:
Szolgáltató: a fenti weboldalon Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtó cég: a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
Felhasználó/fogyasztó: azon természetes személyek, akik a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásait a weboldalán keresztül igénybe veszik, időpontfoglalás céljából nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják.
Időpontkérés: a Felhasználó ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. Online időpontfoglalás esetén szükséges a Felhasználó neve, telefonszáma és email címe megjelölése, mely alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval.
Szolgáltatások: a Felhasználó által ténylegesen megrendelt szolgáltatások: a thai masszázs. Szolgáltató fenntartja a jogát további szolgáltatások későbbi nyújtására, a meglévő szolgáltatási palettája bővítésére.
Logóhasználat: Szolgáltató kizárólagosan jogosult az AuroraThaiMasszázs logó használatára, annak a weboldalán és Facebook oldalán, utcai szórólapokon vagy hirdetőtáblákon történő feltüntetésére.
Hírlevél: Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et elfogadó Felhasználó számára későbbiekben hírleveleket, egyéb reklám célú megkereséseket küldeni.
1.2. A weboldal szolgáltatásai minden Felhasználót azonos módon illet meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre szolgál.
1.3. A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalakon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. Az időpontkérés elküldése nem minősül kötelezettségvállalásnak, arra a Szolgáltató általában 1 munkanapon belül válaszol email-ben, vagy telefonon Felhasználó számára. Az időpontkérés Felhasználó igényei szerinti teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanis lehetséges olyan szituáció, ami alapján az időpontkérést Szolgáltató jogosult visszautasítani.

2. Időpontkérés 

2.1. A weboldalon történő időpontkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Online időpontkérés során egy valós név, e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni.
A Felhasználó köteles a weboldalon történő időpontkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.
2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.3. Szolgáltató a Felhasználó online időpontkérésének megérkezését követően köteles azt a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.
2.4. Az online időpontkérés során megadott adatokat Szolgáltató továbbra is tárolja. Amennyiben a Felhasználó ezen adatok törlését kéri, akkor azt az aurorathaimasszazs@gmail.com email címre küldött üzenettel megteheti.

3. A weboldal szolgáltatásai 

Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

Szolgáltatások:
thai masszázs
Egyéb szolgáltatások:
A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára a weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a weboldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

4. A Felhasználási feltételek módosítása 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

5. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége 

5.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
5.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
5.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
5.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
 • Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
5.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen

 • Tartózkodni a weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása 

6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
6.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
6.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

7. Jogérvényesítés, panaszkezelés 

A Felhasználók/fogyasztók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A Felhasználók/fogyasztók a vásárlók könyvébe (panaszkönyv) bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat, és javaslataikat.
A Felhasználó/fogyasztót e jogának gyakorlásában a Szolgáltató nem akadályozhatja, vagy befolyásolhatja.
A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Felhasználó/fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak/fogyasztónak adni. A telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési eszközön közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak/fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követő harminc napon belül küldi meg.
A Szolgáltató a felhasználói/fogyasztói panaszt elutasító álláspontját az írásbeli válaszában indokolni köteles, illetve a Felhasználót/fogyasztót tájékoztatni köteles arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, és ezek milyen levelezési címen érhetőek el.
A Felhasználó/fogyasztó jelen esetben a Szolgáltatóval szemben a Budapest 18. kerület Polgármesteri Hivatala, vagy annak Jegyzője, továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, vagy az illetékes bíróságok és hatóságok előtt érvényesíthetik jogaikat.
Szolgáltató az esetleges panaszok közlése érdekében tájékoztatást ad ügyfélszolgálati levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, és telefonszámáról.
A Szolgáltató a panaszkönyvi bejegyzés másolatát, illetve a válasza másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

8. Egyebek 

8.1. Szolgáltató a székhelycíme hirdetőtábláján található logókat kizárólagosan használja és használhatja.
8.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.3. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
8.4. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
8.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
8.6. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

9. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat: